Disclaimer

Rechten

Alle hier gepubliceerde teksten mogen vrij gebruikt worden voor publicaties over de Lokerse Feesten. Gebruik van de teksten voor andere doeleinden is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van Lokerse Feesten vzw.
De rechten op de teksten blijven eigendom van Lokerse Feesten VZW.
De rechten op de gebruikte foto’s blijven eigendom van de vermelde fotografen.
Foto’s genomen door Ryan Rombaut, Geert Van De Velde, Sven Dullaert, Stiene Laureys, Lore Steveninck blijven eigendom van de Lokerse Feesten.

Disclaimer

“Lokerse Feesten” is een beschermd merk van de Lokerse Feesten VZW. Elk oneigenlijk gebruik van logo, naam of verwijzingen zal gerechtelijk vervolgd worden!

Deze website bevat links naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Lokerse Feesten VZW oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Lokerse Feesten VZW de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen Lokerse Feesten VZW en de uitbaters van deze sites.

Persoonsgegevens

Aan de Lokerse Feesten VZW via deze website door bezoekers op vraag van de Lokerse Feesten VZW verstrekte persoonlijke gegevens zullen door De Lokerse Feesten VZW naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Cookies

Wie internetpagina’s bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld omtrent het ‘IP-nummer’ waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten, het besturingssysteem en de internetbrowser van de gebruiker en de laatste website die door de gebruiker is bezocht. Met deze gegevens kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bezochte sites worden verbeterd. Lokerse Feesten VZW zal dergelijke gegevens – indien en voorzover deze al worden gebruikt – uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken.

Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste ‘cookies’ zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. De Lokerse Feesten VZW beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.
De Lokerse Feesten VZW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Gebruikersvoorwaarden

Het is verboden deze website te gebruiken op een wijze die andere gebruikers hindert, kan hinderen of het functioneren van deze website aantast.
De Lokerse Feesten VZW is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

Aansprakelijkheid

Alhoewel de Lokerse Feesten VZW bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.